Zysk Naszych Klientów i Partnerów - Korporacja Rozwoju Aktywów

Przejdź do treści
.


W naszym biznesie liczy się zysk naszych klientów i partnerów.
 

Jak daleko sięga świadomość, że podstawowym celem i wręcz obowiązkiem każdego zatrudnionego w działalności gospodarczej, niezależnie od poziomu i miejsca zatrudnienia, powinno być przyczynianie się do osiągania zysku przez przedsiębiorstwo na wymaganym poziomie?
 
Czy w przedsiębiorstwach na wszystkich szczeblach zarządzania poświęca się czas na formowanie celów i programowanie rozwoju generowania zysku?

 
W najprostszej formie, zysk to różnica pomiędzy wartością sprzedaży i kosztem materiałów oraz zakupionych usług niezbędnych do realizacji sprzedaży. Ta różnica to wartość dodana, która musi pozwolić na pokrycie niżej wymienionych istotnych kosztów, płatności i alokacji środków pieniężnych.

 
Pierwszym są koszty związane z zatrudnieniem. I nie chodzi tu tylko o bezpośrednie kwoty wynagrodzenia, ale również o koszty związane z zatrudnieniem osób, jak wkład w ubezpieczenia społeczno-socjalne, ochronę zdrowia, urlopy, indywidualne opodatkowanie, sfinansowanie VAT, który pracobiorcy muszą zapłacić realizując zakupy, itp. Warunkiem zdolności do poniesienia kosztów osobowych przez firmę jest możliwość generowania wartości dodanej, a z kolei brak tej wartości uniemożliwia przedsiębiorstwu bycie źródłem przychodów dla budżetu państwa.

 
Kolejnym obciążeniem wartości dodanej jest zabezpieczenie środków finansowych na niezbędne serwisowanie i wymianę zużytych urządzeń w firmie, w odniesieniu do przyjętego okresu żywotności tych urządzeń. Niestety, zważywszy na rosnącą inflację i coraz wyższe ceny, dzisiaj trzeba się liczyć z koniecznością tworzenia dodatkowych rezerw finansowych niezbędnych na sfinansowanie co najmniej prostego odtworzenia majątku produkcyjnego.

 
Trzecim są płatności odsetek od zaciągniętych krótko- i długoterminowych kredytów, których to wysokość w dużej mierze zależy od decyzji Narodowego Banku Polskiego, ustalającego na bieżąco główną stopę referencyjną.

 
Z powodu rosnących stóp procentowych i tym samym rosnących wartości odsetek oraz z powodu zbyt małej wartości dodanej, gdy nie ma środków na spłacanie kredytów, wówczas firma może być zmuszona do upadłości i likwidacji. Towarzyszy temu utrata miejsc pracy i dramaty osób zatrudnionych, a w krajach cywilizowanych również konsekwencje karne w wyniku sądownie pociągniętych do odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych. Dla tych ostatnich często najniższą karą jest tzw. „wilczy bilet”, uniemożliwiający pozyskanie atrakcyjnej pracy, i ostracyzm środowiska. Analizując straty generowane  przez przedsiębiorstwo należy sprawdzić, czy przyczyny   są wynikają z  nieprofesjonalnego zarządzania firmą, czy nie mają znamion okradania właściciela.  

 
Nie wymaga podkreślenia fakt, jak ważna jest decyzja dotycząca wielkości zaciąganego kredytu. Niepewność przychodów i zbyt niski zysk mogą odebrać firmie zdolność spłaty kredytu i związanych   z nim odsetek.
 
Wartość dodana, pozostała po zapłacie odsetek, jest tzw. zyskiem przed opodatkowaniem ( ang. PBTProfit Before Tax), który często mylnie jest odbierany zbyt optymistycznie. Z tej kwoty należy zapłacić tzw. CIT (ang. Corporate Income Tax), który jest jednym ze źródeł pieniędzy dla rządu do pokrywania kosztów usług publicznych, obronności, zdrowia, subsydiów itp., ale również do pokrywania strat przedsiębiorstw skarbu państwa i kosztów inwestycji realizowanych w oparciu         o decyzje polityczne. Wydatki są wyszczególnione w ustawie budżetowej i powinny być realizowane zgodnie z warunkami zawartymi w ustawie o finansach publicznych.

 
Zysk po opodatkowaniu – zysk netto, chociaż wydawałoby się, że może być wykorzystany absolutnie swobodnie, musi uwzględniać wydatki poprawiające sytuację finansową firmy oraz umożliwiające ekspansję i rozwój biznesu, jak poniżej.

 
Jednym z takich dodatkowych wydatków jest wymiana zużytych urządzeń na nowe, zwykle droższe niż wynikałoby to z naliczeń amortyzacyjnych, co spowodowane jest m.in. inflacją i postępem technologicznym (wyższa cena, większa wydajność, niższe koszty serwisu itp.).

 
Powstanie i działalność firmy są sfinansowane przez inwestorów, właścicieli, którzy rezygnując z korzyści bieżących i akceptując ryzyka, zdecydowali się zainwestować swoje pieniądze w firmę. Dywidenda jest formą wynagrodzenia inwestorów za ich wkład w firmę. Wielkość dywidendy orientuje inwestorów na określone działania. Barak dywidendy powoduje, że inwestorzy nie będą kooperatywni, nawet gdy uzupełnienie kapitału będzie uzasadnione (np. czasowy brak płynności, potrzeba odpowiedzi na możliwości rozwoju) albo wręcz będą szukali bardziej zyskownych miejsc alokacji swoich pieniędzy. Konsekwencje wadliwego zarządzania firmą i braku wypłaty dywidendy mają daleko idące negatywne skutki społeczne, czasami wręcz dramatyczne, np. w przypadku, gdy inwestorem jest fundusz emerytalny (vide Enron).

 
Pieniądze z zysku powinny być również odłożone na opłacenie zakupów dodatkowych materiałów i usług, pokrycie kosztów dodatkowych wynagrodzeń pojawiających się wraz z rozwojem biznesu. Ale nie tylko, również na pokrycie dodatkowych kosztów wynikających  z rosnącej inflacji.

 
Firma musi być zorientowana na trwały rozwój. Narzędziem niezbędnym do osiągniecia tego celu jest budowanie przewagi konkurencyjnej, co z kolei jest wręcz niemożliwe bez odpowiedniego zaangażowania finansowego w badania i rozwój. Również i w tym przypadku źródłem pieniędzy na niezbędnym poziomie jest zysk. Brak zysku i środków na rozwój może prowadzić do przejęcia firmy przez konkurencję i w konsekwencji stanowić zagrożenie dla przyszłości zatrudnionych w niej pracowników.

 
Tylko po zrealizowaniu powyższych nakładów w wymaganym przez specyfikę działalności firmy okresie, pozostałą część zysku można wykorzystać na inne cele bez uszczerbku dla firmy. Pozostałe cele to np. podwyżka wynagrodzeń, indywidualne nagrody, dodatkowe świadczenia dla osób zatrudnionych, ryzykowne projekty, pomoc dla emerytowanych pracowników, itd.

 
Trzeba być świadomym, że wydanie zbyt dużej ilości pieniędzy na wcześniej wymienione nakłady opcyjnie, przed pokryciem kosztów podstawowych, powoduje, że firma wchodzi w stan zadłużenia, który w najgorszym przypadku może kończyć się jej upadkiem, likwidacją miejsc pracy i dramatycznymi konsekwencjami dla pracowników.

 
Zysk to biznes gwarantujący wzrost gospodarczy i dobrobyt społeczeństwa w wyniku spinania i stymulowania rozwoju kombinacji dodatkowo wzajemnie się napędzających elementów, jak inwestowanie, produktywność i zaangażowanie społeczne.


11 listopada 2021             Henryk Ogryczak


Wróć do spisu treści